ZARZĄDCA SUKCESYJNY

Wprowadzenie możliwości dziedziczenia jednoosobowych działalności gospodarczych jest rozwiązaniem wielu problemów dla spadkobierców, którzy do tej pory napotykali wiele problemów natury organizacyjnej i prawnej.

W wyniku śmierci przedsiębiorcy wygasały numery NIP, REGON, problemem był  również brak możliwości korzystania z jego rachunku bankowego, na który wpływały należności od kontrahentów. Nie było też możliwości przechodzenia na spadkobierców posiadanych przez przedsiębiorcę licencji i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności. Wygasały także umowy, w tym z pracownikami.

Przeszkody w kontynuacji działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG powodowały, że potrzeba było od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, aby uporać się ze wszystkimi kwestiami, które blokowały sprawne działanie przedsiębiorstwa w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Powodowało to niejednokrotnie odpływ kontrahentów, a także pracowników i w efekcie doprowadzało do zakończenia funkcjonowania często bardzo sprawnie działających firm.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do systemu instytucji zarządu sukcesyjnego. Zadaniem zarządcy sukcesyjnego będzie administrowanie firmą od momentu śmierci przedsiębiorcy do chwili zakończenia wszelkich formalności spadkowych (z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż dwa lata od dnia śmierci przedsiębiorcy). Będzie obejmować swym zakresem nie tylko czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, ale także związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, jednak na rzecz następców prawnych przedsiębiorcy lub jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, prowadzi on przedsiębiorstwo w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego. Osoby, na rzecz których działa mają natomiast ograniczone możliwości wpływania na jego decyzje.

Zarządcę może powołać przedsiębiorca jeszcze za swojego życia, a jeżeli tego nie zrobi, to może go ustanowić spadkobierca bądź małżonek, który zamierza docelowo przejąć firmę. Zarządca może, m.in., dokonywać czynności związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie, a także zawierać, wykonywać i rozwiązywać umowy, w tym zawarte przed śmiercią przedsiębiorcy, o ile nie wygasły, może dokonywać czynności z zakresu zwykłego zarządu przedsiębiorstwem.

Zarządcą sukcesyjnym może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy jest spokrewniona, czy też nie ze spadkodawcą. Prowadząc przedsiębiorstwo w spadku będzie mógł ponadto posługiwać się numerami NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy.