SKŁADKI ZUS

SKŁADKI ZUS- (PRAWIE) DO WYBORU

Przedsiębiorcy mogą korzystać z kilku opcji w opłacaniu składek ZUS w 2019 r.

1: Przez pierwsze 6 miesięcy mogą nie płacić składek społecznych – jedynie składkę zdrowotną.

2: Po zakończeniu powyższego okresu mogą skorzystać z kolejnej ulgi – przez okres 24 miesięcy opłacać zarówno składkę zdrowotną, jak i składkę społeczną – jednak w mniejszej wysokości.

3: Po tym okresie składka uzależniona będzie od wysokości przychodu.

Od kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, które dotyczą 6-miesięcznego zwolnienia z podlegania ubezpieczeniom społecznym -tzw. ulga na start. By móc zastosować tę preferencję wymagane jest spełnienie odpowiednich warunków, w tym m.in. ważne jest, by działalność podjęta była po raz pierwszy albo ponownie – lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Składka zdrowotna opłacana jest na ogólnych zasadach. Ponieważ jednak przedsiębiorca nie jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych- nie może spodziewać się świadczeń zwrotnych- np. wypłaty zasiłku chorobowego.

Od sierpnia 2005 roku obowiązujące przepisy pozwalają niektórym osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnej płacy- tzw. mały zus. Do 2018 roku ulga ta przysługiwała przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności, obecnie po sześciomiesięcznej uldze na start. Przy ustalaniu długości trwania ulgi należy brać pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Z tych preferencyjnych zasad nie mogą jednak skorzystać osoby:

– które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

– które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, których wysokość będzie zależała od osiągniętego przychodu. Podstawa wymiaru składki uzależniona jest od osiągniętego przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w roku poprzednim, który nie mógł przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku tj. w 2018 r. – 2.100 zł × 30 czyli 63 000zł.

Niższe składki społeczne będzie można opłacać maksymalnie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej przez cały rok- rozpoczęcie lub zakończenie, czy też zawieszenie miało miejsce w trakcie roku, wówczas roczny limit przychodów z działalności zmniejsza się proporcjonalnie.

Niższe składki może opłacać przedsiębiorca, który wcześniej korzystał z ulgi na start i taki, który opłacał składki społeczne od 30% kwoty minimalnej płacy. Do korzystania z preferencji nie będzie miała prawa między innymi osoba:

-która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie karty podatkowej i korzystała ze zwolnienia z VAT,

-która obecnie opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnej płacy,

-która w poprzednim roku kalendarzowym prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych -przywileju takiego więc nie będzie miał przedsiębiorca w pierwszym roku prowadzenia działalności, który rozpoczął jej wykonywanie po dniu 2 listopada,

-która w poprzednim roku kalendarzowym prowadziła pozarolniczą działalność jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, jako artysta bądź twórca.

Ustalona najniższa podstawa wymiaru składek społecznych nie będzie mogła:

-przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (duży zus),

-być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (mały zus).

Mimo przysługujących ulg- można oczywiście zadeklarować do podstawy wymiaru składek społecznych kwotę wyższą, niż ustalona na ww. zasadach minimalna wysokość, można też zrezygnować z omawianej ulgi-i opłacać najwyższą składkę.

Powyższe ustalenia dotyczą składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast składka zdrowotna opłacana będzie na ogólnych zasadach.

Składki na Fundusz Pracy opłacane są od kwot, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do wysokości odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) jeśli wynoszą one, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2250 zł w 2019 roku). Składka na Fundusz Pracy będzie więc opłacana wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – nie są opłacane składki na Fundusz Pracy w przypadku kobiet, które ukończyły 55 lat albo mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.